Corporaties goed op dreef met nieuwbouw

Maar nog steeds te weinig beweging op de woningmarkt 

Dit blijkt uit het jaarverslag van Klik voor Wonen. De druk op de woningmarkt en het aantal woningzoekenden nam in 2023 verder toe. In West-Brabant waren er meer mensen op zoek naar een sociale huurwoning dan dat er woningen vrijkomen. Eind 2023 stonden er op Klik voor Wonen, dé woonruimtebemiddelaar voor sociale huurwoningen in West-Brabant, 106.393 woningzoekenden ingeschreven. De gemiddelde inschrijfduur steeg van 6,7 naar 6,9 jaar. Het blijft zoeken naar oplossingen om de woningmarkt meer in beweging te krijgen. 

Nieuwbouwproductie gestegen 
In de woningbouwopgave lopen woningcorporaties tegen verschillende problemen aan. De bouwkosten zijn gestegen, er is niet genoeg grond beschikbaar en er zijn maar weinig plekken waar gebouwd kan worden. Toch hebben de woningcorporaties die bij Klik horen in 2023 maar liefst 47 procent meer nieuwe huizen gebouwd dan het jaar ervoor.  

Aantal actief woningzoekenden gestegen 
Voor het eerst sinds 2020 worden woningzoekenden actiever in hun zoektocht: 31.386 woningzoekenden reageerden in 2023 minimaal één keer op een woning (t.o.v. 29.027 in 2022). We zien wel verschillen in het aantal reacties tussen de zoekmodellen en de groepen woningzoekenden. Op loting woningen werd 2 keer zoveel gereageerd. Senioren met een langere inschrijfduur zochten selectief en reageerden sporadisch. Zij zijn kritisch bij het verzilveren van hun wachttijd. We zien daar tegenover juist dat jongeren zoveel mogelijk op advertenties reageerden. Ruim 75.000 woningzoekenden staan ingeschreven uit voorzorg of met een verhuiswens in de toekomst. 

Kans op een woning verder gedaald 
De gemiddelde inschrijfduur is in 2023 toegenomen van 6,7 jaar in 2022 naar 6,9 jaar in 2023. Dit komt vooral door het grote aantal voorzorginschrijvers. Naast inschrijfduur geven ook zoektijd en slaagkans de druk op de sociale huurmarkt aan. De zoektijd - de periode tussen de eerste reactie en woningacceptatie- is ook toegenomen van 2,5 jaar in 2022 naar gemiddeld 2,8 jaar in 2023. De slaagkans geeft inzicht in de verhouding tussen het aantal verhuringen binnen de aanbodmodellen en het aantal actief woningzoekenden. Het afgelopen jaar daalde de slaagkans van 11,6 naar 11 procent. Dit komt vooral omdat het aantal actief woningzoekenden sneller is gestegen dan het aantal beschikbare woningen. De deelnemende woningcorporaties zijn in 2023 actief aan de slag gegaan met initiatieven om de woningmarkt meer in beweging te krijgen. Woningruil, woningen splitsen of delen, het bouwen van kleinere of tijdelijke woningen en het onderzoeken van andere woonvormen (duurzaam verplaatsbare woningen) zijn slechts enkele voorbeelden. Ook zijn we gezamenlijk een pilot ‘doorstroming’ gestart.  

Verhuringen met voorrang  
We zien dat het aantal verhuringen met voorrang toeneemt: van 25,7 procent van het totaal aantal verhuringen in 2022 naar 30,5 procent in 2023. Er bestaat onderscheid tussen verplichte voorrangsgroepen, te weten woningzoekenden vanuit maatschappelijke opvang, statushouders en woningzoekenden met sociale urgentie of vanuit een calamiteit. En overige voorrangsgroepen, bestaande uit o.a. woningzoekenden met een zorgindicatie, maatschappelijke binding of bijvoorbeeld door herstructurering. De verklaring voor de toename moet vooral gezocht worden in de toewijzing van nieuwbouw op basis van motivatie van woningzoekenden, de toegenomen herhuisvesting in verband met herstructurering en de toename van het aantal verhuringen aan statushouders in verband met de toegenomen taakstelling.  

Woonkwartier herkent de cijfers van Klik voor Wonen  
Ook in het werkgebied van Woonkwartier blijft de druk op de (sociale) woningmarkt hoog. De gemiddelde inschrijfduur in ons werkgebied varieert per gemeente. Van 5,0 jaar in Steenbergen tot 6,8 jaar in Halderberge. De inschrijfduur ligt nog iets onder het regionale gemiddelde van 6,9 jaar. De gemiddelde inschrijftijd is wel in alle gemeenten gestegen. 

De gemiddelde zoektijd in ons werkgebied is in 2023 toegenomen tot 2,8 jaar, vergeleken met 2,5 jaar in 2022. Deze zoektijd komt overeen met het regionale gemiddelde. 
 
Het totale woningaanbod van Woonkwartier is in 2023 gestegen naar 504, een toename ten opzichte van het voorgaande jaar (443). In de gemeenten Halderberge en Steenbergen (de kern Dinteloord) bleef het aanbod vergelijkbaar met het voorgaande jaar. Het aanbod in Moerdijk lag aanzienlijk hoger dan in 2022, voornamelijk door de toevoeging van nieuwbouwwoningen. 

Naast dat Woonkwartier blijft inzetten op het bouwen van nieuwe, betaalbare woningen zijn er ook andere maatregelen genomen om de markt in beweging te krijgen. Zoals doorstromen op basis van woonduur, maatwerk voorrangsregelingen bij kleinschalige nieuwbouw in de kleine kernen en het ontwikkelen van andere woonvormen zoals flex- en gemengd wonen.

Lees hier het jaarverslag 2023 van Klik voor Wonen. Er zijn ook regionale rapportages over de gemeente Halderberge,  Moerdijk en kern Dinteloord.