Samenwerking centraal in prestatieafspraken 2024

Vandaag tekenden de gemeenten Halderberge & Moerdijk, Huurdersvereniging Fijn Wonen en Woonkwartier de jaarschijf 2024 met hierin de prestatieafspraken voor dit jaar. Deze gaan o.a. over het versterken van de samenwerking met elkaar en anderen, de woningbouwopgave en het vergroten van bewustwording bij inwoners op het gebied van o.a. langer zelfstandig thuis, klimaatverandering en duurzaamheid.

Prestatieafspraken
Net als voorgaande jaren maakten de gemeenten Moerdijk en Halderberge, Huurdersvereniging Fijn Wonen en Woonkwartier jaarafspraken. Hiermee geven zij een concrete invulling aan de overkoepelende prestatieafspraken die zijn vastgelegd in de Kaderafspraken 2021-2024 over o.a. de sociale woningvoorraad, de sociaal-maatschappelijke opgaven in deze gemeenten, de kwaliteit en duurzaamheid van de woningvoorraad en de leefbaarheid in de kernen, wijken en buurten.

Woondeal
De prestatieafspraken voor 2024 zijn mede gebaseerd op de Nationale Bouw- en Woonagenda en de Woondeal West-Brabant West. In deze afspraken, die begin 2023 door Rijk, provincie, gemeenten en corporaties zijn ondertekend, staat dat we tot en met 2030 minimaal 8.600 nieuwe woningen in deze regio gaan bouwen. Dit komt neer op minimaal 795 woningen in Halderberge en minimaal 1.290 woningen in Moerdijk, De ambities van de gemeenten zijn fors hoger dan deze aantallen. Zo heeft de gemeente Halderberge 1200 woningen en heeft de gemeente Moerdijk tot 2032 2700 woningen in haar plannen opgenomen. Hiervan is twee derde betaalbaar en valt 30% in de sociale huurklasse. Nieuwbouw blijft de komende jaren dus een van de belangrijkste speerpunten.

Andere ontwikkelingen
Er zijn ook andere opgaven waar we mee aan de slag moeten, bijvoorbeeld op het gebied van zorg en welzijn en duurzaamheid. Zo hebben maatschappelijke ontwikkelingen als de vergrijzing, langer zelfstandig thuis, het personeelstekort in de zorg en de stijgende zorgkosten een grote invloed op het wonen en leven in de verschillende (dorps)kernen, wijken en buurten. Om hier antwoord op te geven is intensievere samenwerking nodig. Bovendien betekent het ook iets voor de inwoners en daar moeten we hen op voorbereiden. Het in beeld brengen van de opgave hierbij en het uitwerken van een plan van aanpak staat dit jaar daarom op de agenda.

Intensieve samenwerking
De wens en noodzaak om bij het invullen van onze taken intensiever samen te werken is groot. Daarom versterken we dit jaar onze strategische samenwerking. En vindt er intensief afstemming plaats over actuele vraagstukken. Onderwerpen die hierbij voor 2024 o.a. op de agenda staan:

  • Voldoende beschikbare en passende woningen voor regulier woningzoekenden en voor aandachtsgroepen, zoals urgent woningzoekenden, mensen die uitstromen uit een beschermde woonomgeving of de maatschappelijke opvang en statushouders;
  • Het informeren van inwoners om ze bewust te maken van wat langer zelfstandig (thuis) wonen voor hen betekent. En hen waar mogelijk stimuleren om door te stromen naar een geschikte woning.
  • het zoeken naar oplossingen voor het langer thuis wonen, met name als er zorg nodig is, ook met andere partijen
  • Het informeren van inwoners over mogelijke energetische maatregelen. En het vergroten van hun bewustwording over de mogelijke gevolgen van klimaatverandering en het verduurzamen van de woning en woonomgeving.

De volledige tekst van de prestatieafspraken is te lezen op de website van de gemeenten, Woonkwartier en HV Fijn Wonen.