Bewonerscommissie

Voorwaarden voor een vergoeding
U stuurt namens de bewonerscommissie, jaarlijks voor 31 januari een verzoek voor een vergoeding naar de senior wijkregisseur van Woonkwartier. Het verzoek gaat over het lopende jaar en wordt tegelijk verstuurd met het jaarverslag van het voorgaande jaar. In het jaarverslag van het voorgaande jaar staat in ieder geval een overzicht van:
De samenstelling van de commissie met de juiste contactgegevens.
Een overzicht van de adressen die vertegenwoordigd worden door de bewonerscommissie. Elk adres heeft zijn handtekening op het overzicht geschreven.
Een verantwoording van de inkomsten en uitgaven uit het jaarverslag. Alle inkomsten en uitgaven moeten inzichtelijk zijn. Dat betekent dat duidelijk moet zijn welke bedragen binnen zijn gekomen en waaraan het is uitgegeven.

De vergoeding bestaat uit een basis bedrag en een bedrag per adres
Het basis bedrag is bestemd voor het dekken van vaste kosten. Hieronder staan voorbeelden beschreven van vaste kosten. Er is ook een aanvullend bedrag per adres in het complex. Het adres in het complex wordt vertegenwoordigd door de bewonerscommissie.

Vergoeding voor de vaste kosten
U krijgt een bedrag van Woonkwartier om de vaste kosten van de bewonerscommissie te betalen. Aan dat bedrag zit een maximum. Te weten: € 200,- per commissie.

Voorbeelden van vaste kosten:

 • telefonie en post;
 • kantoor benodigdheden;
 • vergaderingen van de commissie;
 • literatuur;
 • het hebben van een zakelijke bankrekening.

Vergoeding per adres (woning)
U krijgt ook een extra vergoeding van Woonkwartier. Bij deze vergoeding gaan we in het complex uit van het aantal huishoudens. Let op, het gaat om het aantal huishoudens in het complex dat zich laat vertegenwoordigen door uw commissie.

Het bedrag is dus: het aantal huishoudens per 1 januari van het lopende jaar x €5,00.

Rechten van de bewonerscommissie
Uw bewonerscommissie spreekt namens de huurders van een complex. Daarom zijn de rechten en plichten van bewonerscommissies vastgelegd in de Overlegwet.

In de Overlegwet staat onder andere dat bewonerscommissies de volgende rechten hebben:

 • Informatierecht: het recht om informatie van de verhuurder te ontvangen (bijvoorbeeld over renovatie- of sloopplannen).
 • Overlegrecht: ze kunnen, in bepaalde situaties, aan de verhuurder vragen met hen te overleggen. Dit moet eens per jaar verplicht gebeuren.
 • Adviesrecht: het recht om advies te geven over voorgesteld beleid.
 • Agenderingsrecht: het recht om onderwerpen op de agenda van het overleg te zetten
 • Wat kan uw commissie verwachten van ons?

De  senior wijkregisseur van Woonkwartier zal het toegestuurde jaarverslag binnen 14 dagen controleren en verklaren dat het in orde is. Daarna berekent de gebiedsregisseur het verschil tussen de tegoeden van het voorgaande jaar met de vergoeding voor het lopende jaar. Het bedrag dat over blijft zal voor 1 maart van het lopende jaar overgemaakt worden. Dit wordt overgemaakt op een zakelijke rekening op naam van uw bewonerscommissie.

Nieuwe bewonerscommissies mogen gedurende het jaar opgericht worden. Deze bewonerscommissie komt ook in aanmerking voor een jaarlijkse vergoeding, maar dit is wel in verhouding.

Veel gevraagd over Bewonerscommissie

Wat is een bewonerscommissie?

Algemeen

Een officieel erkende bewonerscommissie is een groep huurders die de belangen behartigt van alle huurders in één of meer dicht bij elkaar gelegen woningcomplexen.

Wat doet een bewonerscommissie?

Algemeen

De bewonerscommissie is onze gesprekspartner voor diverse zaken, bijvoorbeeld als er bij bewoners vragen leven over het complex. Het is belangrijk dat een bewonerscommissie namens de bewoners spreekt. Een bewonerscommissie kan ook voorstellen doen over bijvoorbeeld onderhoud en leefbaarheid.  Het gaat hier om de directe omgeving van het complex. De bewonerscommissie behartigd daarbij ook formeel de belangen van alle huurders in één woningcomplex. Denk hierbij aan:

 • Afspraken voor het gebruik van algemene ruimten;
 • Afspraken over afval;
 • Afspraken over of inrichting van de ruimte rondom het complex;
 • Schilderwerk van het complex;
 • Isolatie van het dak en de gevels;
 • Nieuw hang- en sluitwerk.

Hoe kom ik in contact met de bewonerscommissie?

Algemeen

Is er in uw complex een bewonerscommissie actief? Dan ontvangt u minimaal 1 keer per jaar bericht van hen. Meestal delen ze ook informatie op een centrale plaats (bijvoorbeeld het informatiebord in de hal). U kunt u bij Woonkwartier navragen of er een bewonerscommissie actief is in uw complex.

Kan ik me aanmelden als lid van een bewonerscommissie?

Algemeen

U kunt hiervoor één van de leden van de bewonerscommissie benaderen.

Kan ik zelf een bewonerscommissie starten?

Algemeen

Wilt u een bewonerscommissie oprichten? Neem dan contact op met onze gebiedsregisseur sociaal beheer. Zij weet welke stappen u moet nemen en begeleidt u hierbij.

Waar moet een bewonerscommissie aan voldoen?

Algemeen

Om erkend te worden als bewonerscommissie gelden de volgende 3 voorwaarden:

 1. Het bestuur van een bewonerscommissie bestaat uit minimaal 3 personen (een voorzitter, secretaris en penningmeester);
 2. Minimaal 70% van de adressen in het complex heeft er aantoonbaar en schriftelijk mee ingestemd dat de bewonerscommissie namens hen mag spreken;
 3. De bewonerscommissie kan aantonen dat zij in contact is met de bewoners binnen het complex die zij vertegenwoordigt. Dit houdt in dat zij minimaal 1x per jaar overlegt met de bewoners die zij vertegenwoordigt en 1 x per jaar overlegt met de gebiedsregisseur sociaal beheer van Woonkwartier.

Hoe vaak overlegt een bewonerscommissie met bewoners?

Algemeen

Minimaal 1 keer per jaar.

Hoe vaak overlegt een bewonerscommissie met jullie?

Algemeen

Minimaal 1 keer per jaar.

Voor welke zaken kan ik als huurder bij de bewonerscommissie terecht?

Algemeen

Voor zaken die betrekking hebben op het complex. Zoals de algemente ruimten, afval, schilderwerk, technische problemen (waar meer bewoners problemen mee ervaren) of sociale problematiek. Individuele zaken kunt u rechtstreeks melden bij Woonkwartier.