Grote verbouwing MFA Noordhoek

In Noordhoek staat een Multi Functionele Accommodatie (MFA). In de volksmond het dorpshuis. Dit dorpshuis is toe aan een grote opknapbeurt. Woonkwartier gaat het gebouw aanpakken. Het gebouw wordt energiezuiniger. Ook gaan we onderhoudswerkzaamheden uitvoeren. En het interieur wordt vernieuwd.  

Terugblik interactieve bijeenkomst gebruikers dorpshuis MFA Noordhoek (10 juli 2024)

Afgelopen week organiseerden Woonkwartier en de gemeente Moerdijk een interactieve bijeenkomst voor de gebruikers van het dorpshuis MFA in Noordhoek. Het dorpshuis is toe aan een grootschalige opknapbeurt. Met als resultaat de instandhouding van het dorpshuis. Door grootschalig te renoveren, kunnen de bewoners van Noordhoek (jong en oud) straks weer terecht in een eigentijds, toegankelijk en verduurzaamd gebouw.  Na een lange aanlooptijd is de start renovatie in zicht. Wij gingen in gesprek met de gebruikers van het dorpshuis.

Doelen bijeenkomst
Na een kop koffie met wat lekkers en korte voorstelronde, pakt de projectleider van Woonkwartier door met het doel van de bijeenkomst. Zo licht hij de rollen van Woonkwartier en de gemeente toe. Woonkwartier is momenteel eigenaar en verhuurder van het dorpshuis. De gemeente heeft de intentie om het gebouw direct na oplevering van de renovatie over te nemen van Woonkwartier. Hierover neemt de gemeenteraad nog een definitief besluit.

Wat hebben we gedaan tot nu toe?
Zo ook geeft de projectleider de aanwezige gebruikers van het dorpshuis inzicht in wat er tot nu toe is gebeurd. Hij gaat hierbij in op de tijdelijke huisvesting van de kinderopvang. En de vergunning die hiervoor wordt geregeld. Ook is er een vergunning voor de verbouwing nodig. Dit om concreet te kunnen starten in september met de sloopwerkzaamheden. Met als doel om nog voor de kerst klaar te zijn. Deze vergunning is inmiddels bij de gemeente aangevraagd door de aannemer BM van Houwelingen. Dit in opdracht van Woonkwartier.
De projectleider stelt de eigenaar van de nabijgelegen kerk voor. Hiermee zijn wij momenteel in gesprek wat betreft de tijdelijke huisvesting van de gebruikers tijdens de renovatie.

Grootschalige opknapbeurt, verduurzaming en doorkijk planning
De gebruikers zijn benieuwd naar wat de grootschalige opknapbeurt van het dorpshuis concreet inhoudt? De projectleider van Woonkwartier licht samen met de gemeente de renovatiewerkzaamheden toe. Specifiek bespreken wij met elkaar wat dit betekent voor de kinderopvang, bijeenkomstruimte, hal en gymzaal.

Inventarisatie vragen, aandachtspunten, tips, opmerkingen gebruikers
Na het plenaire gedeelte, gaan wij in groepjes gebruikers, gemeente en Woonkwartier uiteen. Per groep zijn wij benieuwd naar de vragen van de gebruikers. Ook willen wij graag weten wat de aandachtspunten, tips en opmerkingen zijn van de aanwezigen.

Dit leidt tot mooie discussies bij de whiteboards waarop wij de feedback noteren. Zo spreken de gebruikers hun bezorgdheid uit over of, hoe en waar ze hun verenigingsactiviteiten kunnen blijven uitvoeren tijdens de renovatiewerkzaamheden. En hoe zit het bijvoorbeeld met de huurtarieven na de opknapbeurt? En Carnaval en andere dorpsfeesten,  kunnen wij die vieren in het toekomstige dorpshuis? En wat moet daar dan voor geregeld worden?

Daarna is het tijd voor plaatjes! Zo delen wij met elkaar de voor-en na plattegrond en artist impressions van bijvoorbeeld de hal, foyer en gymzaal.

Structureel met elkaar in gesprek
Tenslotte maken wij met alle aanwezigen de afspraak dat wij tijdens de zomermaanden terugblikken op de drukbezochte bijeenkomst. Hierbij zullen wij geclusterd nog een FAQ-lijst met de gebruikers delen. Wij streven ernaar om stapsgewijs de vragen van de gebruikers te beantwoorden.

Ook roepen wij een nieuwsbrieftraject in het leven. Om op deze manier met regelmaat een benodigde projectupdate te geven.

En nodigen wij iedereen alvast uit voor een plenaire interactieve vervolgbijeenkomst. Deze willen wij nog organiseren voor start sloopwerkzaamheden. Tijdens deze vervolgbijeenkomst bespreken wij met elkaar de FAQ-lijst. Wij vullen deze graag met gebruikers nog verder aan waar nodig. En geven wij een update over het renovatieproject. Vieren wij met elkaar de feestelijke aftrap van de benodigde werkzaamheden. En bespreken wij samen een doorkijk planning en wederzijdse verwachtingen.

Dank alle aanwezige gebruikers!
Voor nu willen wij alle aanwezige gebruikers van het dorpshuis bedanken voor hun vragen, opmerkingen, tips en aandachtspunten. Wij gaan hier zoals beloofd mee aan de slag. En wij kijken graag samen terug op een inspirerende en interactieve drukbezochte informatiebijeenkomst.

Meer weten over dit grootschalige renovatieproject: volg ons ook via de Woonkwartier-website en onze social media kanalen. Met regelmaat plaatsen wij hier updates over onze onderhouds-en verduurzamingstrajecten.

Benieuwd naar de veelgestelde vragen? Klik hier voor de FAQ-lijst (update 10 juli 2024)

..........
Archief

Persbericht: De renovatie van het dorpshuis in Noordhoek is in zicht (25 april 2024)


Het dorpshuis MFA in Noordhoek is verouderd. Voor de diverse gebruikers van het gebouw is het dan ook zeer wenselijk dat Woonkwartier en de gemeente Moerdijk het gebouw gaan aanpakken. Het dorpshuis is toe aan een grootschalige opknapbeurt. Met als resultaat de instandhouding van het dorpshuis. Door grootschalig te renoveren, kunnen de bewoners van Noordhoek straks weer terecht in een eigentijds en verduurzaamd gebouw. Hiervoor ligt nu een plan van aanpak, waarover de gemeenteraad in mei nog een besluit gaat nemen. 

Haalbaar plan van aanpak
Er is inmiddels een haalbaar plan van aanpak opgesteld door de gemeente en Woonkwartier. De totstandkoming van dit plan van aanpak kent uitvoerig onderzoek en afstemming. En hierdoor een langere aanlooptijd. Zo is er namelijk niet alleen sprake van een technische onderhoudsopgave. Om tot een goed plan te komen, is ook het maken van afspraken met elkaar over het eigendom, onderhoud, gebruik en het beheer van het dorpshuis essentieel. Dit voor de komende 20 jaar. Na de afronding van de grootschalige renovatiewerkzaamheden en dus oplevering van het dorpshuis, draagt Woonkwartier de exploitatie van het gebouw over aan de gemeente.

Stand van zaken besluitvorming
Nu dit plan is opgesteld, volgt de besluitvorming hierover door de gemeenteraad. Op donderdag 30 mei aanstaande besluit de gemeenteraad over de voorgestelde aanpak en afspraken met Woonkwartier. Voorafgaand aan de raadsbehandeling wordt het voorstel besproken in de commissie sociaal en bestuurlijk domein op donderdag 16 mei.

Verduurzaming dorpshuis
Het dorpshuis is toe aan een grootschalige onderhoudsbeurt. Niet alleen om het gebouw in stand te houden, maar ook energetisch te verbeteren. Dit om aan de duurzaamheidseisen te voldoen. Voor nu en in de toekomst. Met als resultaat meer comfort voor de gebruikers van het gebouw. En een lagere energienota. Vanzelfsprekend afhankelijk van het gedrag van de gebruikers van het gebouw. Zo omvat het plan de volgende benodigde werkzaamheden. Het renoveren van het dak, het aanbrengen van zonnepanelen en een nieuwe verwarmingsinstallatie. Zo ook het beter isoleren van het gebouw. En het opknappen van de wanden en vloeren. “We zetten in op een grootschalige opknapbeurt. Hiermee kunnen we weer voor een periode van minimaal 20 jaar ruimte bieden voor ontmoeten, sporten, (gym)onderwijs en kinderopvang voor alle leeftijden en onder één dak”, licht wethouder Bennie Blom van de gemeente Moerdijk toe.

Toekomstgericht en duurzaam dorpshuis voor jong en oud
Ruud van den Boom, directeur bestuurder Woonkwartier voegt toe: “Het dorpshuis is een belangrijke centrale ontmoetingsplek voor jong en oud in Noordhoek. Samen met het café Noordhoek aan de overkant vormt het dorpshuis het sociale hart van Noordhoek. Met alle huidige en toekomstige gebruikers, omwonenden en overige belanghebbenden is Woonkwartier samen met de gemeente momenteel in gesprek. Dit om met elkaar te komen tot een getransformeerd, duurzaam en toegankelijk dorpshuis. Voor nu en in de toekomst. Waar iedereen zich thuis voelt. Iets waar iedereen met plezier naar uitkijkt.”

Functies in gebouw blijven gelijk
De functies binnen het gebouw blijven gelijk. Dit betekent dat de gymzaal blijft behouden, zodat de leerlingen van de Sint Jozefschool in het dorp kunnen blijven gymmen. Ook de kinderopvang en ontmoetingsruimte blijven met dit plan op dezelfde plek in het gebouw.

Bijpraten gebruikers
Tijdens de bouwwerkzaamheden zullen sommige huidige gebruikers moeten uitwijken naar een tijdelijke andere locatie. Woonkwartier en de gemeente organiseren binnenkort een bijeenkomst om de gebruikers van het dorpshuis hierover te informeren.

Planning
Onder voorbehoud van het nog te nemen raadsbesluit, is het streven voor nu dat Woonkwartier nog deze zomer start met de renovatie en verduurzaming van het gebouw. Na besluitvorming verstrekt Woonkwartier de opdracht aan een aannemer. Deze gaat dan aan de slag met de groot onderhoudswerkzaamheden. Na afronding van de werkzaamheden en oplevering, draagt Woonkwartier het stokje over aan de gemeente wat betreft het gebruik en beheer van het gebouw. Het streven is om de werkzaamheden eind 2024 af te ronden.

<bijlage>
- Artist impression bijeenkomstruimte dorpshuis Noordhoek.
Kijkwijzer: het gaat hier om een impressie van de bijeenkomstruimte. Zo wordt het definitieve kleurgebruik nog nader afgestemd met de gebruikers van het dorpshuis. Aan deze impressie kunnen verder geen rechten worden ontleend. Copyright Geluk Bouwgroep.    

                                           /////Einde persbericht/////                                              
.....

Archief                                    

Status project november 2023
Woonkwartier en de gemeente Moerdijk hebben de verbeteringen in afstemming met belanghebbenden (lees; school, kinderdagverblijf, beheerstichting en de huidige gebruikers van MFA) uitgewerkt. De benodigde onderzoeken zijn uitgevoerd. Het bouwplan, de bouwtekeningen en de begrotingen zijn bijna gereed. Woonkwartier en de gemeente doorlopen nu de interne besluitvorming.

Doorkijk planning 2024
De inzet is om de werkzaamheden komende zomer te starten. Naar verwachting zullen werkzaamheden circa 4 maanden in beslag nemen. De planning zijn we op dit moment gedetailleerd aan het uitwerken.

Inzet is om de overlast voor de gebruikers te beperken. Ook het gebruik van het gebouw tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk door te laten gaan. Dit doen we door de vakantieperiode te benutten voor sloopwerkzaamheden. En de werkzaamheden binnen los van de werkzaamheden aan het dak en gevel te plannen.

Ondanks dit zullen de werkzaamheden een grote impact hebben. En vragen om alternatieve oplossingen.

Binnenkort wordt de planning besproken met de belanghebbenden (lees; school, kinderdagverblijf, beheerstichting en de huidige gebruikers van MFA) om waar mogelijk maatwerk te bieden. 

Wilt u op de hoogte blijven?
We nemen samen met de gemeente regelmatig deel aan de dorpstafel. En we houden u graag op de hoogte door middel van projectupdates op de Woonkwartier-website. Of volgt u ons via de Woonkwartier social media kanalen.