Grote verbouwing MFA Noordhoek

In Noordhoek staat een Multi Functionele Accommodatie (MFA). In de volksmond het dorpshuis. Dit dorpshuis is toe aan een grote opknapbeurt. Woonkwartier gaat het gebouw aanpakken. Het gebouw wordt energiezuiniger. Ook gaan we onderhoudswerkzaamheden uitvoeren. En het interieur wordt vernieuwd.  

Persbericht: De renovatie van het dorpshuis in Noordhoek is in zicht (25 april 2024)

Het dorpshuis MFA in Noordhoek is verouderd. Voor de diverse gebruikers van het gebouw is het dan ook zeer wenselijk dat Woonkwartier en de gemeente Moerdijk het gebouw gaan aanpakken. Het dorpshuis is toe aan een grootschalige opknapbeurt. Met als resultaat de instandhouding van het dorpshuis. Door grootschalig te renoveren, kunnen de bewoners van Noordhoek straks weer terecht in een eigentijds en verduurzaamd gebouw. Hiervoor ligt nu een plan van aanpak, waarover de gemeenteraad in mei nog een besluit gaat nemen. 

Haalbaar plan van aanpak
Er is inmiddels een haalbaar plan van aanpak opgesteld door de gemeente en Woonkwartier. De totstandkoming van dit plan van aanpak kent uitvoerig onderzoek en afstemming. En hierdoor een langere aanlooptijd. Zo is er namelijk niet alleen sprake van een technische onderhoudsopgave. Om tot een goed plan te komen, is ook het maken van afspraken met elkaar over het eigendom, onderhoud, gebruik en het beheer van het dorpshuis essentieel. Dit voor de komende 20 jaar. Na de afronding van de grootschalige renovatiewerkzaamheden en dus oplevering van het dorpshuis, draagt Woonkwartier de exploitatie van het gebouw over aan de gemeente.

Stand van zaken besluitvorming
Nu dit plan is opgesteld, volgt de besluitvorming hierover door de gemeenteraad. Op donderdag 30 mei aanstaande besluit de gemeenteraad over de voorgestelde aanpak en afspraken met Woonkwartier. Voorafgaand aan de raadsbehandeling wordt het voorstel besproken in de commissie sociaal en bestuurlijk domein op donderdag 16 mei.

Verduurzaming dorpshuis
Het dorpshuis is toe aan een grootschalige onderhoudsbeurt. Niet alleen om het gebouw in stand te houden, maar ook energetisch te verbeteren. Dit om aan de duurzaamheidseisen te voldoen. Voor nu en in de toekomst. Met als resultaat meer comfort voor de gebruikers van het gebouw. En een lagere energienota. Vanzelfsprekend afhankelijk van het gedrag van de gebruikers van het gebouw. Zo omvat het plan de volgende benodigde werkzaamheden. Het renoveren van het dak, het aanbrengen van zonnepanelen en een nieuwe verwarmingsinstallatie. Zo ook het beter isoleren van het gebouw. En het opknappen van de wanden en vloeren. “We zetten in op een grootschalige opknapbeurt. Hiermee kunnen we weer voor een periode van minimaal 20 jaar ruimte bieden voor ontmoeten, sporten, (gym)onderwijs en kinderopvang voor alle leeftijden en onder één dak”, licht wethouder Bennie Blom van de gemeente Moerdijk toe.

Toekomstgericht en duurzaam dorpshuis voor jong en oud
Ruud van den Boom, directeur bestuurder Woonkwartier voegt toe: “Het dorpshuis is een belangrijke centrale ontmoetingsplek voor jong en oud in Noordhoek. Samen met het café Noordhoek aan de overkant vormt het dorpshuis het sociale hart van Noordhoek. Met alle huidige en toekomstige gebruikers, omwonenden en overige belanghebbenden is Woonkwartier samen met de gemeente momenteel in gesprek. Dit om met elkaar te komen tot een getransformeerd, duurzaam en toegankelijk dorpshuis. Voor nu en in de toekomst. Waar iedereen zich thuis voelt. Iets waar iedereen met plezier naar uitkijkt.”

Functies in gebouw blijven gelijk
De functies binnen het gebouw blijven gelijk. Dit betekent dat de gymzaal blijft behouden, zodat de leerlingen van de Sint Jozefschool in het dorp kunnen blijven gymmen. Ook de kinderopvang en ontmoetingsruimte blijven met dit plan op dezelfde plek in het gebouw.

Bijpraten gebruikers
Tijdens de bouwwerkzaamheden zullen sommige huidige gebruikers moeten uitwijken naar een tijdelijke andere locatie. Woonkwartier en de gemeente organiseren binnenkort een bijeenkomst om de gebruikers van het dorpshuis hierover te informeren.

Planning
Onder voorbehoud van het nog te nemen raadsbesluit, is het streven voor nu dat Woonkwartier nog deze zomer start met de renovatie en verduurzaming van het gebouw. Na besluitvorming verstrekt Woonkwartier de opdracht aan een aannemer. Deze gaat dan aan de slag met de groot onderhoudswerkzaamheden. Na afronding van de werkzaamheden en oplevering, draagt Woonkwartier het stokje over aan de gemeente wat betreft het gebruik en beheer van het gebouw. Het streven is om de werkzaamheden eind 2024 af te ronden.

<bijlage>
- Artist impression bijeenkomstruimte dorpshuis Noordhoek.
Kijkwijzer: het gaat hier om een impressie van de bijeenkomstruimte. Zo wordt het definitieve kleurgebruik nog nader afgestemd met de gebruikers van het dorpshuis. Aan deze impressie kunnen verder geen rechten worden ontleend. Copyright Geluk Bouwgroep.    

                                           /////Einde persbericht/////                                              
.....

Archief                                    

Status project november 2023
Woonkwartier en de gemeente Moerdijk hebben de verbeteringen in afstemming met belanghebbenden (lees; school, kinderdagverblijf, beheerstichting en de huidige gebruikers van MFA) uitgewerkt. De benodigde onderzoeken zijn uitgevoerd. Het bouwplan, de bouwtekeningen en de begrotingen zijn bijna gereed. Woonkwartier en de gemeente doorlopen nu de interne besluitvorming.

Doorkijk planning 2024
De inzet is om de werkzaamheden komende zomer te starten. Naar verwachting zullen werkzaamheden circa 4 maanden in beslag nemen. De planning zijn we op dit moment gedetailleerd aan het uitwerken.

Inzet is om de overlast voor de gebruikers te beperken. Ook het gebruik van het gebouw tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk door te laten gaan. Dit doen we door de vakantieperiode te benutten voor sloopwerkzaamheden. En de werkzaamheden binnen los van de werkzaamheden aan het dak en gevel te plannen.

Ondanks dit zullen de werkzaamheden een grote impact hebben. En vragen om alternatieve oplossingen.

Binnenkort wordt de planning besproken met de belanghebbenden (lees; school, kinderdagverblijf, beheerstichting en de huidige gebruikers van MFA) om waar mogelijk maatwerk te bieden. 

Wilt u op de hoogte blijven?
We nemen samen met de gemeente regelmatig deel aan de dorpstafel. En we houden u graag op de hoogte door middel van projectupdates op de Woonkwartier-website. Of volgt u ons via de Woonkwartier social media kanalen.